SEMPOZYUM PROGRAMISempozyum Kayıt / Enrollment
Açılış / Opening
İstiklal Marşı / Turkish National Anthem
Açılış Konuşmaları / Opening Speech
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (YTÜ Rektörü)
Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ (Mimarlık Fakültesi Dekanı)

1. OTURUM / 1ST. SESSION
MiMARLIK TARİHİ
/ HISTORY OF ARCHITECTURE

Başkan / Chairman
Doç.Dr. Assoc. Prof. Aygül AĞIR

Prof. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA
Bakü Mimarlığında Doğu Mimarlık Üslupları / Artistic and Architectural Eastern Heritage of Baku

Doç. Dr. Cavid KASIMLI
Selçuklu Döneminde Azerbaycan Mimarisi / Seljukian Architecture in Azerbaijan


Yrd. Doç. Dr. Rahibe ALİYEVA
Abşeron’un Tarihi Sit Alanlanndaki Camilerin Planı / Mosque Plan Compositions of Absheron’s Historical Cities

Dr. Sabir TAGİYEV
Azerbaycanda Hristiyanlaşmış Turklerin Abideleri / Christian Turks’ Monuments of Azerbaijan

Tartışma / Discussion
Ara / Break

2. OTURUM / 2ND. SESSION
MİMARLIK TARİHİ / HISTORY OF ARCHITECTURE

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Suphi SAATÇİ

Prof. Dr. Aşirov ADHAMCAN AZİMBAYEVİÇ
Geleneksel Özbek Konutlannda Yaşama Alanlarının Dini ve Milli Değerler Açısından Birbirine Uygunlugu / Coherence of Religious and National Values of Living Spaces in Traditional Uzbek House

Dr. Sherzodhon MAHMUDOV
Kokand Hanlığı Mimarisinde Turk-İslam Gelenekleri / Turkish - Islamic Traditions of Kokand Khanate Architecture

Doç. Dr. Candan NEMLİOGLU
Orta-Asya Bindirmeli Ahşap Tavan Geleneğinin 13.ve 17. Yuzyıllar Arasında Anadolu’daki Yansımaları / Reflections of Central Asian Corbelled Wooden Roof Type in Anatolia During 13-17th. Centuries

Tartışma / DiscussionAçılış Konuşmaları / Opening Speech

Fahri Dr. Muazzez İlmiye ÇIG

3. OTURUM / 3RD. SESSION
SANAT TARiHi / HISTORY OF ART

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Yaşar ÇORUHLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKİZ
Asya Kokenli Olduğu Düşünülen Bir Figür: Niğde Küçükkoy Kilisesinde ve Kültür Evinde Yer Alan Ejder Figurleri / Probably of Asian Origin the Dragon Figures of Niğde Küçükköy (İlasan) Aya Nikolaos Church and Culture House

Yrd. Doç. Dr. Davood REZAİ
Büyük Selçuklu Mimarisinden Türk Dünyasına İntikal Eden Çini Sanatı / Great Seljuk Empire’s Ceramic Tile Art and It’s Effects on Turkish Art

Yrd. Doç. Dr. Başak Burcu TEKİN
Selçuklu Sanatında Kadın Tasvirleri: İslam Dünyasında Kadın Algısının Değişimi / Women Images in Seljukian Art: Changes in Women Perception of Islam

Arş. Gör. Savaş MARAŞLI
Kahramanlık İmgesi Bağlamında Anadolu Selçuklu Atlı Asker İkonografisi / Anatolian Seljuk Saltanate Cavalaryman as a Heroic Image Context

Tartışma / Discussion
Ara / Break

4. OTURUM / 4TH. SESSION
TEKİL KONULAR / SINGULAR TOPICS

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Nuran KARA PLEHVARİAN

Prof. Dr. Ömer AYDAN
Antik Kaya Anıtılarında ve Türklerin Kaya Mühendislik Yapılarında Kaya Mekaniği Üzerine Düşünceler / Rock Mechanistic Considerations on Antique Rock Monuments and Rock Engineering Structures of Turks

Doç. Dr. İlknur TAŞ
Alacahöyük Toren Çıngıraklarının (Sistrum) Kullanımları Hakkında Bazı Yorumlar / Some Interpretations on the Usage of Alacahöyük Sistrums

Uzm. Ark. Ahmet BİLİR / Uzm. Ark. Guzin Özkan BİLİR
Arkaik Dönem Vazo Resimlerinde İskitler / Scythians in Archaic Vase Paintings

Tartışma / Discussion
Ara / Break

5. OTURUM / 5TH. SESSION
ŞEHİRCİLİK TARİHİ / URBAN HISTORY


Başkan / Chairman
Prof.Dr. Hüseyin CENGİZ

Yrd. Doç. Dr. Farhad MAKSUDOV
Göktürk Döneminde Orta Asya’da Yerleşim Modelleri / Settlement Models of Gokturk Period in Central Asia

Arş. Gör. Fatma YILDIZ
Ortaçağ Türk-İslam Şehircilik Geleneği Bağlamında Sevilla ve Selçuklu Şehirciliği / Sevilla and the Seljukian City in the Context of Middle Age Turkish-Islamic Urban Planing

Tartışma / Discussion
Ara / Break

6. OTURUM / 6TH. SESSION
TARİH VE SANAT / HISTORY AND ART

Başkan / Chairman
Doç.Dr. Assoc. Prof. Zeynep TARIM

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Türklerin Bir Kolu Olarak Medler, Med Sanatı ve Mimarlığı / Discussing Medes as a Branch of Turks, Their Art and Architecture

Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ
Sümerler’in Kimliği ve Kökeni Meselesi / Origin of the Sumerians and the Problem of Identity

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇATALOLUK
Son Genetik Araştırmalar lşığında Türkler / Turks In the Latest Genetics Studies

Tartışma / Discussion


2. Gün Açılış Konuşmaları / Opening Speech
Yük. Mim. Cengiz BEKTAŞ

1. OTURUM / 1ST. SESSION
MiMARLIK TARİHİ / HISTORY OF ARCHITECTURE

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Afife BATUR

Prof. Yrd. Doç. Dr. Hayal MERİÇ
Topkapı Sarayı Çinili Köşk’ün Plan Şeması, Su ve Çini Ögesi Bağlamında Tasanm Kökenleri / The Plan of Topkap1 Palace Çinili (Tiled) Kosk and Origins of the Water and Tile Elements Used

Yrd. Doç. Dr. Masoumeh KHANZADEH
İran ve Turkiye Konut Mimarisinde Türk Kültürü Yansımaları / Reflection of Turkish Culture on Dwellings of Iran and Turkey


Dr. K. Hakan TEKİN
Halep’te Osmanlı Mirası / The Ottoman Heritage in Alleppo


Ögr. Gör. Mahmud Zeyin El ABİDİN
Suriye’de İnşa Edilen 16. YüzyıI Osmanlı Camilerinin Mimari Özellikleri / Architectural Characteristics of the 16th. Century Syrian Ottoman Mosques


Tartışma / Discussion
Ara / Break

2. OTURUM / 2ND. SESSION
MİMARLIK TARİHİ / HISTORY OF ARCHITECTURE

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Ayla ANTEL

Prof. Dr. Jaffer AA KHAN
Hindistan Deccan’da Türk Etkisi / Bijapur, A Turkish Influence in the Deccan India


Prof. Dr. Minehanım TEKLELİ
Doğu Slav Mimarisinde Türk Etkileri / Turkish lnfuluences on Eastren Slavic Architecture


Prof. Dr. Ergün LAFLI
Bizans Dönemi İstanbul Mimarisinde Türk İzleri / Turkish lnfuluences on the Architecture of Byzantine Istanbul


Tartışma / Discussion
Öğle Yemeği / Lunch

3. OTURUM / 3RD. SESSION
SANAT TARiHi / HISTORY OF ART

Açılış Konuşmaları / Opening Speech

Prof. Dr. Doğan KUBAN

Başkan / Chairman
Prof.Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU
Türk Kurgan Kültürü / Turkish Kurgan Culture


Arş. Gör. Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
Hasköy Otman Baba Turbesi ve Mimari Sembolizmi / Hasköy Otman Baba Tomb and It’s Architectural Symbolic Meaning


Ögr. Gör. Umut AKYÜZ
İslam Mimarisinde Anıt Mezar Yapılarının Gelişiminde Türklerin Etkisi ve Erken Dönem Osmanlı Türbelerinin Değerlendirilmesi / The Effecst of Turks in the Development of Islamic Monumental Tombs and the Evaluation of Early Ottoman Mausoleums


Prof. Dr. Almaz Olvi Kasım Kızı BİNNATOVA
Babüroğullan Devrinde Hindistan’da Mimarlık, İncesanat, Hümayun Türbesi ve Mimarı / Babur Empire Arts and Architecture in India, Humayun’s Tomb and It’s Architect


Tartışma / Discussion
Ara / Break

4. OTURUM / 4TH. SESSION
SANAT TARiHi / HISTORY OF ART

Başkan / Chairman
Doç.Dr. Aynur ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Akhmet TOKTABAY
Kazakistan’da Ortaçağa Ait “Türbe-Kule” Anıtkabirler / Medieval ‘Turbe Tower” Mausoleums of Kazakhstan and Their Restorations


Arş. Gör. Gülbanu KOSHENOVA
Doğu Slav Mimarisinde Türk Etkileri / Turkish lnfuluences on Eastren Slavic Architecture


Doç. Dr. Kadir ALİYEV
Marağa Gök Günbed Türbesi’nin Mimari Yapısı / Architectural Characteristics of Maraga Gok Gunbed Tomb


Dr. Ayisha JALILOVA
Azerbaycan ve Orta Asya Anıt Yapı Mimarisinde “Selçuklu Üslubu” / Selcukian Style in the Monumental Buildings of Azerbaijan and Central Asia


Prof. Dr. Salimov Arifjon MUSLİMOVİCH
Turkistan Şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Turbesinin Merkezi Taç Kapısı / The Central Portal of Hodja Ahmad Yassavi Mausoleum in the Turkestan City


Tartışma / Discussion
Ara / Break

5. OTURUM / 5TH. SESSION
SANAT TARiHi / HISTORY OF ART

Başkan / Chairman
Prof.Dr. Baha TANMAN

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ
Avrasya Coğrafyasında Hun Sanatınin Etkileri / Huns Arts’ Effects in Eurasia


Doç. Dr. Gülnara KANBEROVA
Ortaçağ Azerbaycan’ında Mimari Süsleme ve Kökenleri / Architectural Decoration Sources of Middle Age Azerbaijan


Yrd. Doç. Dr. Anar AZİZOV
Güney Kafkasya Mezar Buluntulanndaki Bazı Figürlerin İslam Öncesi Türk Mitolojisi ile Bağlantıları / Some Figures seen in South Caucasia Tombs and Their Relations with Pre-Islamic Turkish Mithology


Prof. Dr. M. Gül AKDENİZ
Kapanış Konuşması / Closing Speech
SEMPOZYUMUN AMACI

Amaç, Türk olma olasılığı bulunan, Türklerle ilişkili akraba kavimlerin ya da Türk oldukları bilinen halkların bulundukları çeşitli coğrafyalarda, tarih boyunca mimarlık ve sanat alanında üretmiş oldukları eserlerin ele alınması, dünya mimarlık ve sanatına katkılarının ortaya konmasıdır. Örnek vermek gerekirse Anadoluda yasamış olan ve Hint Avrupalı ya da Sami olmadıkları anlaşılan (Hitit öncesi) Hattilerin olası Türk kimliklerinin, üretmiş oldukları mimarlık ve sanat eserlerindeki olası Türk özelliklerinin çeşitli (tarih, antropoloji, arkeoloji, dilbilim, genetik gibi) uzmanlık alanları eşliğinde ortaya konularak tartışılmasıdır. Daha sonraki dönemlere ilişkin de benzeri örnekler verilebilir. Mesela İslamiyet sonrası Abbasi döneminde mimarlık ve sanatın biçimlenmesindeki Türk katkılarının ve bu katkıların özelliklerinin araştırılması gibi.BİLDİRİ KONULARI

1. Tarih öncesi dönemlerdeki kaya resim ve sembollerinin İlk Türk (Ön/ Proto-Türk) ve Ural Altay halklarının yazı ve sanatlarıyla ilişkisi var mıydı?

2. Tarih öncesinde ya da yazı bulunduktan sonra ilk, Türk-Ural-Altay halklarından oldukları tartışılanlar, ya da öyle oldukları belirlendiği halde saklı tutulanlar. Türk olup olmadıkları tartışılanlara örnek olarak Mezopotamyada Sümerler, Anadoluda eski Truvalılar, İtalyada Etrüskler verilebilir, örnek sayısı çoğaltılabilir. Orta Asyalıların Hindistanda kurdukları ilk şehir devletleri Mohenjedaro, Harappa vd. kimler tarafından kurulmuştu? Sümer mimarlığı ve kentleriyle benzerlikleri var mıydı? Çinde kurulmuş ilk devlet bir Türk devleti miydi? Çinde tarih öncesi dönemde İlk Türkler var mıydı? Bunların Çin sanat ve mimarlığıyla ilişkileri olmuş mudur? Çin sanatına katkıları neydi?

3. Hintlilerle birlikte 2000 yıldan fazla bir süre boyunca dönüşümlü olarak neredeyse Hindistanın tamamını yöneten çeşitli Türk devletlerinin (örneği Delhi Sultanlığı, daha öncekiler ve daha sonrakilerin) Hindistandaki mimarlık ve sanata katkıları neydi? Hangi yenilik ve özellikleri Hindistana getirmişlerdi? Hindistanı işgal eden Aryan topluluklarının beraberinde getirdiği Brahmanizme karşı tepki olarak Nepalde ortaya çıktığı düşünülen Budist sanat ve mimarlığın Asyanın güneyine, doğusuna (Çine), ve kuzeyine (Tibete, Moğolistana) yayılmasında, buralarda Budist mimarlık ve sanatın oluşumunda Türklerin payı neydi?

4. Avrupadaki Hun göçü sonrasında, Türklerin henüz başlangıç safhasında olan Avrupa mimarlık ve sanatı üzerinde bırakmış oldukları izler nelerdir? Aynı kitle göçü sırasında Hunların önünden göç eden ve bir bölümü Hint-Avrupalı olmayan diğer halkların Türklerle ilişkileri var mıydı? Avrupadaki mimarlık ve sanata etkileri olmuş mudur? Kuzey Avrupa, Balkanlar ve Avrupa’nın diğer bölgelerindeki Türklerle ilişkili oldukları düşünülen, eski Fin, Eston, Macar, Bulgar ve benzeri diğer halkların Avrupa sanat ve mimarlığına katkılarının tartışılması. Avrupaya Hunlarla birlikte göç eden Hint-Avrupalı halkların sanatları ile Orta Asya sanatı ilişkileri ve aradaki benzerliğin araştırılması.

5. İslamiyetten sonra Türklerin, Müslüman Arap Devletlerinin mimarlık ve sanatları üzerindeki etkileri (Abbasi, Fatımi dönemi, Kuzey Afrika gibi). Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Zengi, Mısır-Hindistan Memlükleri, Babüroğulları, Timur Devleti, Anadolu Türk Beylikleri, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarlık ve sanatlarının İslam mimarlık ve sanatına katkıları. Birtakım Batılı kaynaklarda Mogol mimarlık ve sanatı olarak ele alınan alanların Türk sanatı açısından değerlendirilmesi. İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerle Moğolların birlikte oluşturdukları Türk-Moğol devletlerinin mimarlık ve sanatında Türklerin katkı ve paylarının araştırılması.

6. İrandaki eski halklardan hangilerinin ilk Türklerden oldukları konusunun tartışılması. Bunların İran bölgesindeki mimarlık ve sanata katkıları, kimliklerinin, mimarlık ve sanatlarının tartışılması. En eski İran devleti olan Elam Devleti eski bir Türk devleti miydi? Eski İran’daki Gut’lar, Medler Türklerle ilişkilendirilebilir mi? İranda kurulmuş olan bu en eski devletler sanat ve mimarlık alanında bölgeye ne gibi katkılarda bulunmuşlardır? İrana gelen Orta Asyalı Partların Türklerle ilişkileri var mıydı? Bölge mimarlık ve sanatına ne gibi yenilikler getirmişlerdir? İslamiyetten sonra İranda kurulmuş olan Müslüman–Türk devletlerinin bölge mimarlık ve sanatına kazandırmış olduğu değerler nelerdir?

7. Tarihte Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere mensup Türklerle bunların dünya mimarlık ve sanatlarına katkıları.

8. Kızılderili sanatı, mimarlığı, Türk mimarlık ve sanatı ile ilişkileri. Kuzey yarımküre Eskimolarının, Grönland eski halkının Türklerle, mimarlık ve sanatlarının Türk sanatlarıyla ilişkisi.

Kızılderili–Eski Mısır mimarlığı arasındaki benzerliğin ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği.

9. Doğululuk-Batılılık kavramları; Mimarlık ve sanatta Batı dünyasından farklı olarak Asyada ortak sanat ve mimarlık değerlerinin oluşmasında Türklerin katkıları.

10. Haçlı Seferleri sonucu doğunun etkisinde kalan batı mimarlık ve sanatına doğulu değerlerin aktarımında Türklerin payı var mıdır?


 
Açılış ve Bildiriler Bildiri Kitabı Sempozyum Broşürü Bildiri Özet Kitabı İletişim

Tasarım ve Kodlama : Fırat Mehmet GÜNKAN 2023
 
Türkçe English